พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หัวข้อ​เรียง​ตาม​ลำดับ​ตัว​อักษร
ปาฏิหาริย์
เหตุการณ์​มหัศจรรย์​ซึ่ง​เกิด​จาก​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า. ปาฏิหาริย์​เป็น​ปัจจัย​สำคัญ​ใน​งาน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์. ปาฏิหาริย์​รวม​ถึง​การ​รักษา​เยียวยา, การ​ทำให้​คน​ตาย​ฟื้น​คืนชีพ, และ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต. ปาฏิหาริย์​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​พระ​กิตติคุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์. ศรัทธา​เป็น​สิ่ง​จำเป็น​เพื่อให้​ปาฏิหาริย์​เป็น​ที่​ประจักษ์ (มาระโก ๖:๕–๖; มอ​ร. ๙:๑๐–๒๐; อี​เธอร์ ๑๒:๑๒).
เมื่อ​ฟาโรห์สั่ง​เจ้า, จง​แสดง​อัศจรรย์, อ​พย. ๗:๙. ไม่​มี​ผู้​ใด​จะ​กระทำ​มหกิจ​ใน​นาม​ของ​เรา​แล้ว​อีก​ประเดี๋ยว​หนึ่ง​อาจ​กลับ​พูด​ประณาม​เรา, มาระโก ๙:๓๙. คา​นา​เป็น​สถาน​ที่​ที่​พระ​เยซู​ทรง​กระทำ​หมาย​สำคัญ​ครั้ง​แรก, ยอ​ห์น ๒:๑๑. เรา​คือ​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​ปาฏิหาริย์, ๒ นี. ๒๗:๒๓. เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ทำ​ปาฏิหาริย์, แอลมา ๒๓:๖. พระ​คริสต์​จะ​ทรง​แสดง​ปาฏิหาริย์​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้​ต่อ​คนใน​ทวีป​อเมริกา​เพราะ​พวก​เขา​มี​ศรัทธา​อัน​ยิ่ง​ใหญ่, ๓ นี. ๑๙:๓๕. พระผู้เป็นเจ้า​ไม่​ทรง​ยุติ​การ​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​ปาฏิหาริย์, มอ​ร. ๙:๑๕. อย่า​เรียก​ร้อง​ปาฏิหาริย์, เว้นแต่​เรา​จะ​บัญชา​เจ้า, ค​พ. ๒๔:๑๓–๑๔. แก่​บาง​คน​มี​ของ​ประทาน​แห่ง​การ​ทำ​สิ่ง​อัศจรรย์, ค​พ. ๔๖:๒๑ (โม​โร. ๑๐:๑๒).