Ang mga Banal na Kasulatan      Mga Tulong sa Pag-aaral  | Hanapin  | Mga Opsyon  | Minarkahan  | Tulong  | Tagalog 
I-print   < Sinundan  Susunod >
MGA LARAWAN NG MGA POOK SA MGA BANAL NA KASULATAN
Lambak ng Jezreel
Ang lahat ng bansa ay magtitipun-tipon dito sa digmaan ng Armagedon (tingnan sa Zac. 11–14; Apoc. 16:14–21).
Tumatanaw pakanluran mula sa tuktok ng Bundok ng Tabor patungo sa isang bahagi ng Lambak ng Jezreel. Bagaman ang Lambak ng Jezreel ay kadalasang ipinalalagay na isang malaking lambak, ang totoo ay isa itong magkakahanay na lambak na dumurugtong sa Kapatagan ng Acho sa Lambak ng Jordan at sa rehiyon ng Dagat ng Galilea. Ang lambak ng Megiddo, halimbawa, ay nasa pakanlurang bahagi ng lambak na ito. Ang Lambak ng Jezreel ang pangunahing daan sa ibayo ng Banal na Lupain na nakapagitan sa Dagat Mediterania sa kanluran at sa Lambak ng Jordan sa silangan.
Mahahalagang Pangyayari: Ang pangunahing lansangang-bayan na nagdurugtong sa Egipto at Mesopotamia ay bumabagtas sa lambak na ito, at maraming digmaan ang pinaglabanan dito (Huk. 1:22–27; 5:19; 2 Hari 23:29–30). Ang huling matinding digmaan sa lupaing ito ay magsisimula sa digmaan ng Armagedon, na paglalabanan sa maikling panahon bago ang Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas; hinango ang pangalan nito mula sa Har Megiddon, o Bundok ng Megiddo (Ez. 38; Joel 3:9–14; Zac. 14:2–5; Apoc. 16:14–16).