Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
ALFABETISKT ÄMNESREGISTER
Melkisedekska prästadömet
Det melkisedekska prästadömet är det högre eller större prästadömet; det aronska prästadömet är det lägre prästadömet. Det melkisedekska prästadömet innehar nycklarna till de andliga välsignelserna i kyrkan. Genom det högre prästadömets förordningar uppenbaras gudaktighetens kraft för människan (L&F 84:18–25; 107:18–21).
Gud uppenbarade detta högre prästadöme först för Adam. Patriarkerna och profeterna hade denna myndighet i varje tidsutdelning (L&F 84:6–17). Det kallades först det heliga prästadömet efter Guds Sons orden. Senare kom det att kallas det melkisedekska prästadömet (L&F 107:2–4).
När Israels barn inte levde upp till det melkisedekska prästadömets privilegier och förbund, tog Herren bort den högre lagen och gav dem ett lägre prästadöme och en lägre lag (L&F 84:23–26). Dessa kallades det aronska prästadömet respektive Moses lag. När Jesus kom till jorden återgav han det melkisedekska prästadömet till judarna och började bygga upp kyrkan bland dem. Men senare gick såväl prästadömet som kyrkan återigen förlorade genom avfall. Senare återställdes de genom Joseph Smith. (L&F 27:12–13; 128:20; JS—H 1:73).
Inom det melkisedekska prästadömet finns ämbetena äldste, högpräst, patriark, sjuttio och apostel (L&F 107). Det melkisedekska prästadömet kommer alltid att vara en del av Guds rike på jorden.
Presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är president för det höga eller melkisedekska prästadömet, och han håller alla de nycklar som tillhör Guds rike på jorden. Kallet som president innehas av endast en man åt gången, och han är den enda personen på jorden som har myndighet att använda alla prästadömets nycklar (L&F 107:64–67; 132:7).
Kristus skall vara en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt eller orden, Ps 110:4 (Hebr 5:6, 10; 7:11). Det melkisedekska prästadömet administrerar evangeliet, Hebr 7 (L&F 84:18–25). Melkisedek utövade mäktig tro och mottog det höga prästadömets ämbete, Alma 13:18. Det melkisedekska prästadömet gavs till Joseph Smith och Oliver Cowdery, L&F 27:12–13 (JS—H 1:72). Detta prästadöme tas emot med ed och förbund, L&F 84:33–42. Det finns två avdelningar, det melkisedekska och det aronska prästadömet, L&F 107:6. Det melkisedekska prästadömet innehar rätten att betjäna i alla andliga välsignelser, L&F 107:8–18. Mose, Elias, och Elia gav Joseph Smith och Oliver Cowdery prästadömets nycklar, L&F 110:11–16. Nu ger jag er de ämbetsmän som hör till mitt prästadöme, så att ni kan inneha dess nycklar, L&F 124:123.