Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
Läran och förbunden
KAPITEL 95
Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 1 juni 1833 (History of the Church, 1:350–352). Denna uppenbarelse är en fortsättning på gudomliga direktiv att uppföra hus för tillbedjan och undervisning, särskilt Herrens hus (se kapitel 88:119–136 och kapitel 94).
1–6: De heliga tuktas för sin underlåtelse att bygga Herrens hus; 7–10: Herren önskar använda sitt hus för att begåva sitt folk med kraft från höjden; 11–17: Huset skall invigas som en plats för tillbedjan och för apostlarnas skola.
  1 SANNERLIGEN, så säger Herren till er som jag älskar, och dem jag älskar atuktar jag också så att deras synder kan bförlåtas, ty med tuktan bereder jag en väg för deras cbefrielse ur alla slags dfrestelser, och jag har älskat er.
  2 Därför måste ni tuktas och stå tillrättavisade inför mitt ansikte,
  3 ty ni har begått en mycket allvarlig synd emot mig eftersom ni inte i allt har givit akt på den viktiga befallning som jag har givit er som rör uppförandet av mitt ahus,
  4 för att få den förberedelse varmed jag ämnar förbereda mina apostlar på att abeskära min vingård för sista gången, så att jag kan åstadkomma mitt bmärkliga verk och så att jag kan cutgjuta min Ande över allt kött.
  5 Men se, sannerligen säger jag er att det finns många bland er som har blivit ordinerade, som jag har kallat, men få av dem är autvalda.
  6 De som inte är utvalda har begått en mycket allvarlig synd eftersom de vandrar i amörker mitt på dagen.
  7 Och därför gav jag er en befallning att ni skulle kalla samman er ahögtidliga församling, för att er bfasta och er sorg skulle kunna nå upp till Herren cSebaots öron, vilket betyder den första dagens dskapare, begynnelsen och änden.
  8 Ja, sannerligen säger jag er: Jag gav er en befallning att ni skulle bygga ett hus, i vilket hus jag ämnar abegåva dem som jag har utvalt med kraft från höjden,
  9 ty detta är Faderns alöfte till er. Därför befaller jag er att vänta, ja, liksom mina apostlar i Jerusalem.
  10 Dock begick mina tjänare en mycket allvarlig synd, och i profeternas askola uppstod bstridigheter som var mycket allvarliga för mig, säger er Herre. Därför sände jag dem ut för att tuktas.
  11 Sannerligen säger jag er: Det är min vilja att ni uppför ett hus. Om ni håller mina bud skall ni få kraft att uppföra det.
  12 Om ni inte ahåller mina bud skall inte Faderns bkärlek förbli i er och därför kommer ni att vandra i mörker.
  13 Häri är nu visdom och Herrens vilja: Låt uppföra huset, men inte på världens sätt, ty jag tillåter er inte att leva enligt världens sätt.
  14 Låt därför uppföra det enligt det sätt som jag skall visa för tre av er, vilka ni skall utse och ordinera till denna myndighet.
  15 Och dess storlek skall vara femtiofem fot brett och låt det vara sextiofem fot långt invändigt.
  16 Och låt det inre av det lägre planet invigas åt mig till att offra ert sakrament och till er predikan och er fasta och era böner och till att auppsända era allra heligaste önskningar till mig, säger er Herre.
  17 Och låt det inre av det övre planet invigas åt mig till mina apostlars skola, säger Sonen aAhman, eller med andra ord Alfa, eller med andra ord Omega, ja, Jesus Kristus, er bHerre. Amen.