Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
Inledning
Mormons bok är en helig skrift jämförbar med Bibeln. Det är en uppteckning om Guds handlingssätt gentemot Amerikas forna invånare och innehåller det eviga evangeliets fullhet.
Boken skrevs av många forntida profeter genom profetians och uppenbarelsens ande. Deras ord, skrivna på guldplåtar, citerades och förkortades av en profet och historiker vid namn Mormon. Uppteckningen är en berättelse om två stora civilisationer. Den ena kom från Jerusalem 600 f Kr och delades senare i två nationer, som kallas nephiter och lamaniter. Den andra kom långt tidigare, då Herren förbistrade språken vid Babels torn. Denna grupp kallas jarediter. Efter tusentals år förgjordes alla utom lamaniterna, vilka utgör en del av indianernas förfäder.
Höjdpunkten i Mormons boks uppteckning är Herren Jesu Kristi egen verksamhet bland nephiterna strax efter sin uppståndelse. Boken förklarar evangeliets lärosatser, redogör för frälsningsplanen och visar människan vad hon måste göra för att få frid i detta liv och evig frälsning i livet härefter.
Sedan Mormon hade fullbordat sin uppteckning överlämnade han berättelsen till sin son Moroni, som själv skrev till några ord och gömde plåtarna i kullen Cumorah. Den 21 september 1823 visade sig samme Moroni, nu som förhärligad och uppstånden varelse, för profeten Joseph Smith och gav honom instruktioner om den forntida uppteckningen och om dess avsedda översättning till engelska språket.
Så småningom överlämnades plåtarna till Joseph Smith, som översatte dem genom Guds gåva och kraft. Uppteckningen utges nu på många språk som ett nytt och ytterligare vittne om att Jesus Kristus är den levande Gudens Son och att alla som kommer till honom och lyder evangeliets lagar och förordningar kan bli frälsta.
Om denna uppteckning sade profeten Joseph Smith: “Jag berättade för bröderna att Mormons bok var den mest felfria boken av alla på jorden och vår religions slutsten samt att en människa kommer närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon annan bok.”
Förutom Joseph Smith lät Herren elva andra personer själva se guldplåtarna och bli särskilda vittnen om Mormons boks sannhet och gudomlighet. Deras skrivna vittnesbörd är här medtagna som “Tre vittnens vittnesbörd” och “Åtta vittnens vittnesbörd”.
Vi inbjuder alla människor överallt att läsa Mormons bok, att i sitt hjärta begrunda det budskap den innehåller och sedan fråga Gud, den evige Fadern, i Kristi namn om boken är sann. De som följer denna väg och frågar i tro får ett vittnesbörd om dess sannhet och gudomlighet genom den Helige Andens kraft (se Moroni 10:3–5).
De som får detta gudomliga vittnesbörd av den Helige Anden kommer också genom samma kraft att veta att Jesus Kristus är världens Frälsare, att Joseph Smith är hans uppenbarare och profet i dessa sista dagar samt att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Herrens rike, än en gång grundat på jorden som förberedelse för Messias andra ankomst.