Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
Kirkens historie kronologisk
23. desember 1805
Joseph Smith (1805–1844) født i Sharon Vermont. Hans far var Joseph Smith sen., hans mor Lucy Mack Smith (se JS—H 1:3).
Tidlig vår 1820
Profeten Joseph Smith mottok sitt første syn i en lund nær sitt hjem i Palmyra i Manchester kommune i New York (se JS—H 1:15–17).
21.–22. september 1823
Engelen Moroni besøkte Joseph Smith og fortalte om Mormon boks opptegnelse. Joseph så gullplatene som lå nedgravd på en høyde (Cumorah) (se JS—H 1:27–54).
22. september 1827
Joseph Smith mottok gullplatene av Moroni ved Cumorah-høyden (se JS—H 1:59).
15. mai 1829
Døperen Johannes overdro Det aronske prestedømme til Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania (se L&p 13; JS—H 1:71–72).
Mai 1829
Joseph Smith og Oliver Cowdery mottok Det melkisedekske prestedømme fra Peter, Jakob og Johannes like ved Susquehanna-elven mellom Harmony, Pennsylvania og Colesville, i delstaten New York (se L&p 128:20).
Juni 1829
Mormons bok var ferdig oversatt. De tre vitner og De åtte viter får se gullplatene (se 2. Nephi 11:3; 27:12–13; L&p 17).
26. mars 1830
Første trykte eksemplarer av Mormons bok tilgjengelig i Palmyra i delstaten New York.
6. april 1830
Kirken organisert i Fayette kommune i delstaten New York.
September–oktober 1830
De første misjonærer blir kalt til å forkynne for lamanittene (de innfødte amerikanerne) (se L&p 28; 30; 32).
Desember 1830–januar 1831
De hellige ble beordret til å samles i Ohio (se L&p 37; 38:31–32).
20. juli 1831
Stedet hvor byen Sion (Det nye Jerusalem) skal ligge, ble åpenbart for profeten Joseph Smith (se L&p 57; Trosartiklene 1:10).
18. mars 1833
Sidney Rigdon og Frederick G. Williams innsatt som rådgivere i Kirkens presidentskap (se L&p 81, innledning) og gitt nøklene til dette siste riket (se L&p 90, innledning, vers 6).
7. november 1833
De hellige begynte å flykte fra mobben i Jackson fylke, Missouri. De krysset Missouri-elven og flyktet inn i Clay fylke.
5. mai 1834
President Joseph Smith forlot Kirtland, Ohio og dro til Missouri som leder for Sions leir for å hjelpe de hellige som var blitt kastet ut av Jackson fylke.
14. februar 1835
De tolv apostlers quorum ble organisert i Kirtland, Ohio (se L&p 107:23–24).
28. februar 1835
Organiseringen av De syttis første quorum begynte i Kirtland, Ohio (se History of the Church, 2:201–202).
17. august 1835
Lære og pakter godkjent som et standardverk for Kirken i Kirtland, Ohio.
27. mars 1836
Kirtland tempel innviet (se L&p 109).
3. april 1836
Jesus Kristus viste seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland tempel. Moses, Elias og Elijah viste seg og overdro prestedømmets nøkler (se L&p 110).
19. juli 1837
Heber C. Kimball og seks andre kom til Liverpool i England på Kirkens første misjon i Europa.
26. april 1838
Kirkens navn åpenbart (se L&p 115:4).
1. desember 1838
Profeten Joseph Smith og andre fengslet i Liberty fengsel, Clay fylke, Missouri (se L&p 121–123).
15. august 1840
Dåp for de døde kunngjort offentlig av profeten Joseph Smith.
24. oktober 1841
Eldste Orson Hyde innviet Palestina til Abrahams barns tilbakekomst (se L&p 68:1–3; 124:128–129).
17. mars 1842
Kvinnenes hjelpeforening organisert i Nauvoo, Illinois.
4. mai 1842
Første fullstendige tempelbegavelser gitt.
27. juni 1844
Joseph Smith og Hyrum Smith led martyrdøden i Carthage fengsel (se L&p 135).
4. februar 1846
De hellige i Nauvoo begynte å krysse Mississippi-elven for å dra vestover. Noen hellige i øststatene seilte fra New York, byen til California med skipet Brooklyn.
16. juli 1846.
Mormonbataljonen vervet seg til tjeneste for De forente stater i Iowa.
April 1847
President Brigham Youngs pionerkompani forlot Winter Quarters på vei vestover (se L&p 136).
24. juli 1847
President Brigham Young ankom Saltsjødalen.
27. desember 1847
Kirkens konferanse oppholdt President Brigham Young, eldste Heber C. Kimball og eldste Willard Richards som Det første presidentskap.
Mai–juni 1848
Gresshopper i Saltsjødalen ødela avlingene. Markene ble reddet fra fullstendig ødeleggelse da flokker med måker spiste opp gresshoppene.
9. desember 1849
Søndagsskolen ble organisert av Richard Ballantyne.
15. juni 1850
Deseret News ble utgitt i Salt Lake City.
Oktober 1856
Willie og Martins håndkjerrekompanier stoppet opp på grunn av tidlig snestorm. Funnet av utsendte redningsmannskaper fra Saltsjødalen.
8. desember 1867
Hjelpeforeningen ble reorganisert under ledelse av Brigham Young.
28. november 1869
Unge Kvinners Nøysomhetsforening, forløperen for Unge kvinners program, ble organisert.
10. juni 1875
Unge menns gjensidige utdannelsesforening, forløperen for Unge menns program, ble organisert.
6. april 1877
St. George tempel ble innviet. President Brigham Young mottok en åpenbaring for å få bedre orden på prestedømsorganisasjonen og Sions staver.
25. august 1878
Aurelia Spencer Rogers holdt det første primærmøte i Farmington, Utah.
10. oktober 1880
John Taylor ble oppholdt som Kirkens president. Den kostelige perle godkjent som standardverk.
14. april 1883
President John Taylor mottok i en åpenbaring at han skulle organisere De sytti.
7. april 1889
Wilford Woodruff ble oppholdt som Kirkens president.
6. oktober 1890
“Manifestet” godkjent på generalkonferansen, og det betød slutten på flergifte (se OE—1).
6. april 1893
President Wilford Woodruff innviet Salt Lake tempel. Byggingen hadde tatt 40 år.
13. september 1898
Lorenzo Snow ble Kirkens president.
17. mai 1899
President Lorenzo Snow ble veiledet i en åpenbaring i St. George tempel til å legge vekt på tiende (se L&p 119).
17. oktober 1901
Joseph F. Smith ble Kirkens president.
3. oktober 1918
President Joseph F. Smith mottok åpenbaringen om de dødes forløsning (se L&p 138).
23. november 1918
Heber J. Grant ble Kirkens president.
April 1936
Kirkens program for sosialhjelp innstiftet for å hjelpe fattige under den store depresjonen. Dette ble Kirkens velferdsprogram. Det kom som en følge av en åpenbaring Heber J. Grant hadde mottatt tidligere.
6. april 1941
Assistenter til De tolv kalt for første gang.
21. mai 1945
George Albert Smith ble Kirkens president.
9. april 1951
David O. McKay ble oppholdt som Kirkens president.
30. september 1961
Eldste Harold B. Lee kunngjorde under ledelse av Det første presidentskap at alle programmer i Kirken skulle korreleres gjennom prestedømmet for å styrke familien og den enkelte.
Oktober 1964
Det ble påny lagt vekt på å holde familiens hjemmeaften.
23. januar 1970
Joseph Fielding Smith ble Kirkens president.
Januar 1971
Nye tidskrifter i Kirken—Ensign, New Era og Friend—ble utgitt.
7. juli 1972
Harold B. Lee ble Kirkens president.
30. desember 1973
Spencer W. Kimball ble Kirkens president.
3. oktober 1975
President Spencer W. Kimball bekjentgjorde en reorganisering av De syttis første quorum.
3. april 1976
To åpenbaringer ble lagt til Den kostelige perle. I 1981 ble de flyttet og ble til L&p 137 og 138.
30. september 1978
En åpenbaring som gav alle verdige mannlige medlemmer rett til å motta prestedømmet uten hensyn til rase eller hudfarve, ble oppholdt av Kirken (se OE—2).
August 1979
Kirken utgav en egen Kong Jakobs versjon av Bibelen med bibelordbok, kart, fotnoter og henvisninger (på engelsk).
September 1981
Kirken kom med nye utgaver av Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle på engelsk.
Juni 1984
Områdepresidentskap ble kalt fra De sytti.
10. november 1985
Ezra Taft Benson ble Kirkens president.
1. april 1989
De syttis andre quorum ble reorganisert.
5. juni 1994
Howard W. Hunter ble Kirkens president.
12. mars 1995
Gordon B. Hinckley ble Kirkens president.
1. april 1995
Ordningen med regionalrepresentanter opphørte. De nye lederstillingene ble kalt områdeautoriteter.
23. september 1995
“Familien—En erklæring til verden” fra Det første presidentskap og De tolv apostler ble utgitt.
5. april 1997
Områdeautoriteter ble ordinert til Syttier. De syttis tredje, fjerde og femte quorum bekjentgjort.
4. oktober 1997
President Hinckley kunngjorde at det skulle bygges mindre templer.
November 1997
Kirken passerte 10 millioner medlemmer.
April 1998
President Hinckley kunngjorde at man hadde som mål å ha 100 templer i virksomhet i år
2 000.