Ang mga Kasulatan      Mga Tabang sa Pagtuon  | Pangita  | Mga Opsyon  | Gitiman-an  | Tabang  | Cebuano 
 Pangitaa ang: TabangPangita og Pulong Pangita og Hilisgutan Pangita og mga Tabang sa Pagtuon Pangita og Pakisayran Gitiman-an nga mga Pakisayran
Iimprinta  
Pangita og Gitiman-an nga mga Pakisayran

Kini nga opsyon mangita alang sa mga pakisayran nga imong gitiman-an aron hipuson ug unya ipakita nganha sa Gitiman-an nga mga Pakisayran nga pahina. Sa pagtimaan og usa ka pakisayran, i-klik ang teksto sa usa ka bersikulo sa kasulatan samtang pugngan pagtuplok ang Alt key (sa ubang mga computers, gitawag kini og Alternate o Option key). Ang gitiman-an nga bersikulo ipakita nga nakapula. Sa pagtangtang sa timaan sa usa ka pakisayran, i-klik ang mao nga teksto pag-usab samtang tuplokon ang Alt key. Pagsulay sa pagtimaan o pagmarka og pipila ka mga bersikulo ug unya tuploka ang Gitiman-an nga anaa sa ibabaw sa tuo nga bahin sa pahina.

Paggamit sa Gitiman-an nga mga Pakisayran
Makapatimaan ka og hangtud 75 ka gitiman-an nga mga pakisayran.
Mahimo nimong tangtangon ang tanan nimong gitiman-an nga mga pakisayran pinaagi sa pagklik sa Tangtangon ang Gitiman-an nga mga Pakisayran nganha sa mga resulta sa pagpangita sa Gitiman-an nga mga Pakisayran nga pahina. Ang pagtangtang sa gitiman-an nga mga pakisayran permanente (walay “undo” nga opsyon human nimo sa pagtangtang sa usa ka gitiman-an nga pakisayran).
Mga Opsyon
Duha ka dugang nga may kalabutan nga mga opsyon sa pagpangita ang pwedeng himoon diha sa pahina sa mga resulta sa pagpangita sa Gitiman-an nga mga Pakisayran.

Pangita og Footnote
Kini nga opsyon mangita alang sa mga footnote nga may labut sa usa ka bersikulo sa kasulatan o sa usa ka kutay sa mga bersikulo. Sa pagsugod sa pagpangita og footnote, i-klik ang Ipakita ang mga Footnote nga naa sa ilalom sa pahina sa mga resulta sa pagpangita sa Gitiman-an nga mga Pakisayran.

Pangita og Cross-Reference
Kini nga opsyon mangita alang sa tanang mga cross-reference nga anaa sa mga footnote ug mga tabang sa pagtuon nga motudlo “ngadto” sa usa ka gihatag nga bersikulo sa kasulatan o kutay sa mga bersikulo. Sa kalahian, tungod sa mga limitasyon sa lugar, ang mga pakisayran nga anaa sa mga footnote sa inimprinta nga mga edisyon sa mga kasulatan magtultol lamang kanimo “padulong sa gawas” sa pipila ka pinili nga mga pakisayran ug sa mga sulod sa Topical Guide. Modagan og pipila ka adlaw ang pagpangita sa manwal nga paagi ang tanang mga pakisayran nga “ngadto” bisan sa usa ka bersikulo, samot na ang tanang napulo ka liboan ka mga bersikulo nga anaa sa mga kasulatan. Sa pagsugod sa pagpangita og cross-reference, i-klik ang Ipakita ang mga Cross-Reference nga naa sa ilalom sa pahina sa mga resulta sa pagpangita sa Gitiman-an nga mga Pakisayran.