Ang mga Kasulatan      Mga Tabang sa Pagtuon  | Pangita  | Mga Opsyon  | Gitiman-an  | Tabang  | Cebuano 
  Pangitaa ang:
Pangita og Pulong Pangita og Hilisgutan Pangita og mga Tabang sa Pagtuon Pangita og Pakisayran Gitiman-an nga mga Pakisayran
Iimprinta  
Mga Opsyon sa Pagpangita

Adunay pito ka gamhanan nga mga search engine o opsyon sa Internet nga edisyon sa mga kasulatan.

Pangita og Pulong
Kini nga opsyon mopangita sa mga pulong nga anaa sa mga kasulatan nga motakdo sa mga pulong nga gisulod diha sa search box. Mahimo kang mosulat og usa o daghan pa nga mga pakisayran. Sulayi pagsulat ang hugot nga pagtuo paglaum gugmang putli o bunyag ug dayon i-klik ang Pangita og Pulong.

Pangita og Hilisgutan
Kini nga opsyon mopangita sa mga hilisgutan nga anaa sa mga kasulatan nga motakdo sa mga pulong nga gisulod diha sa search box. Mahinungdanon nga mga pakisayran makuha gikan sa mga tabang sa pagtuon. Ang Pangita og Hilisgutan mo-analisar sa relasyon tali sa mga hilisgutan nga anaa sa mga tabang sa pagtuon ug mosulay sa pagpresentar sa pinakamahinungdanon nga mga pakisayran sa kasulatan. Dili parehas sa pangita og pulong, ang Pangita og Hilisgutan mangita og mga pakisayran nga mokabat og daghang mga bersikulo ug mga pakisayran nga lapas pa sa aktwal nga (mga) pulong sa hilisgutan nga gipangita. Mahimo kang mosulat og usa o daghan pa nga mga pakisayran. Sulayi pagsulat ang Liahona o adlawng igpapahulay o misyonaryo nga buhat ug dayon i-klik ang Pangita og Hilisgutan.

Pangita og mga Tabang sa Pagtuon
Kini nga opsyon mangita alang sa mga titulo, mga ulohan, o mga sulod nga anaa sa mga tabang sa pagtuon (sama sa alpabetikal nga pagkalista sa mga hilisgutan sa ebanghelyo, mga litrato ug mga mapa) nga motakdo sa mga pulong nga gisulod diha sa search box. Mahimo kang mosulat og usa o daghan pa nga mga pakisayran. Sulayi pagsulat ang Nazaret o pinadayag o balaod ni Moises ug dayon i-klik ang Pangita og mga Tabang sa Pagtuon.

Pangita og Pakisayran
Kini nga opsyon mangita alang sa mga pakisayran sa kasulatan nga gisulod diha sa search box. Mahimo kang mosulat og usa o daghan pa nga mga pakisayran. Ang mga pakisayran mahimong makopya ug mapapilit gikan sa ubang mga program [applications]. Standard nga mga pormat sa pakisayran ang gikinahanglan. Sulayi pagsulat ang Mosiah 3:19-21 o D&P 88:73,77-80,84-85 o 1 Ne. 11:13-21; Mosiah 3:8-13; Alma 7:10 ug dayon i-klik ang Pangita og Pakisayran.

Pangita og Footnote
Kini nga opsyon mangita alang sa mga footnote nga may labut sa usa ka bersikulo sa kasulatan o sa usa ka kutay sa mga bersikulo. Sa pagsugod sa pagpangita sa footnote, i-klik ang bisan unsang pulong nga may footnote diha sa teksto sa kasulatan o isulat ang mga pakisayran diha sa search box. Sulayi pagsulat ang 2 Ne. 31:19-21 o Moro. 10:4-5 ug unya (1) i-klik ang Pangita ug (2) i-klik ang Ipakita ang mga Footnote nga naa sa ilalom sa mga resulta sa pagpangita nga pahina.

Pangita og Cross-Reference
Kini nga opsyon mangita alang sa tanang mga cross-reference nga anaa sa mga footnote ug mga tabang sa pagtuon nga motudlo “ngadto” sa usa ka gihatag nga bersikulo sa kasulatan o kutay sa mga bersikulo. Sa kalahian, tungod sa mga limitasyon sa lugar, ang mga pakisayran nga anaa sa mga footnote sa inimprinta nga mga edisyon sa mga kasulatan magtultol lamang kanimo “padulong sa gawas” sa pipila ka pinili nga mga pakisayran ug sa mga sulod sa Topical Guide. Sa pagsugod sa pagpangita og cross-reference, i-klik ang bisan unsa nga pulong nga may footnote diha sa teksto sa kasulatan ug unya i-klik ang Ipakita ang mga Cross-Reference, o pagbutang og mga pakisayran diha sa search box. Sulayi pagsulat ang 1 Ne. 1:1 o Mosiah 3:19 ug unya (1) i-klik ang Pangita ug (2) i-klik ang Ipakita ang mga Cross-Reference nga naa sa ilalom sa mga resulta sa pagpangita nga pahina.

Pangita og Gitiman-an nga mga Pakisayran
Kini nga opsyon mangita alang sa mga pakisayran nga imong gitiman-an aron hipuson ug unya ipakita nganha sa Gitiman-an nga mga Pakisayran nga pahina. Sa pagtimaan og usa ka pakisayran, i-klik ang teksto sa usa ka bersikulo sa kasulatan, samtang pugngan pagtuplok ang Alt key (sa ubang mga computers, gitawag kini og Alternate o Option key). Ang gitiman-an nga bersikulo ipakita nga nakapula. Sa pagtangtang sa timaan sa usa ka pakisayran, i-klik ang mao nga teksto pag-usab samtang tuplokon ang Alt key. Mahimo nimong tangtangon ang tanan nimong gitiman-an nga mga pakisayran pinaagi sa pagklik sa Tangtangon ang Gitiman-an nga mga Pakisayran nganha sa Gitiman-an nga mga Pakisayran nga mga resulta sa pagpangita nga pahina. Sulayi ang pagtimaan og pipila ka mga bersikulo ug unya tuploka ang Gitiman-an nga anaa sa ibabaw sa tuo nga bahin sa pahina.

Alang sa dugang tabang, tan-awa ang tagsa-tagsa ka mga pahina sa tabang ubos sa matag opsyon sa pagpangita.