Ang mga Kasulatan      Mga Tabang sa Pagtuon  | Pangita  | Mga Opsyon  | Gitiman-an  | Tabang  | Cebuano 
Iimprinta   < Balik  Sunod >
Ang
Perlas nga Labing Bililhon
USA KA PINILI GIKAN SA MGA PAGPADAYAG,
MGA HINUBAD, UG MGA PAGSAYSAY NI
JOSEPH SMITH
ANG UNANG PROPETA, MANALAGNA,
UG TIGPADAYAG NGADTO SA
ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA
MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW