Ang mga Kasulatan      Mga Tabang sa Pagtuon  | Pangita  | Mga Opsyon  | Gitiman-an  | Tabang  | Cebuano 
Iimprinta  
PAGGAMIT SA BERSYON SA INTERNET SA
MGA KASULATAN
Pasiuna

Ang bersyon sa Internet sa mga kasulatan gihimo aron (1) sa paggamit sa karon nga teknolohiya sa pagpangita sa mga tinubdan ug kasayuran sa kasulatan sa paspas nga paagi ug (2) makagamit sa tukma ug opisyal nga LDS nga mga kasulatan. Naglangkob kini sa tibuok teksto sa tulo ka sumbanang mga basahon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kadtong naglangkob sa ang Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bililhon. Naglangkob usab kini sa mga tabang sa pagtuon nga anaa sa ang Giya ngadto sa mga Kasulatan nga lakip sa inimprinta nga bersyon niini nga mga kasulatan: usa ka alpabetikal nga pagkalista sa mga hilisgutan sa ebanghelyo, mga pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Iningles nga Biblia (HJS), kronolohiya sa kasaysayan sa Simbahan, mga mapa ug mga hulagway sa kasaysayan sa Simbahan, ug mga mapa ug mga hulagway sa Biblia. Ang alpabetikal nga pagkalista sa mga hilisgutan sa ebanghelyo naghubit sa pinili nga mga doktrina, mga baruganan, mga tawo, ug mga lugar nga makita sa sumbanang mga basahon. Naghatag usab kini sa mahinungdanong mga pakisayran sa kasulatan alang sa binagsa ug pangpamilya nga pagtuon sa mga kasulatan.

Paggamit sa Navigation Bar

Ang navigation bar ug ang gisukip nga mga abilidad sa pagpangita [search features] niini nagtugot og sayon nga pag-access ngadto sa mga kasulatan ug sa nag-uban nga mga tabang sa pagtuon. Ang navigation bar anaa nahimutang sa ibabaw sa matag pahina. Naghatag kini og kasayuran kabahin kon asa na ka dapit sa mga kasulatan ug maghatag kanimo og mga himan sa pagpangita [searching], pag-display og mga pahina, ug paspas nga pagbalahin ngadto sa ubang mga dapit sa kasulatan. Sa ubos mao ang impormasyon kabahin niini nga mga himan.

Logo sa mga Kasulatan

Mahimo ka nga makabalik ngadto sa main menu sa site sa mga kasulatan sa Internet pinaagi sa pag-klik sa logo.

Mga Tabang sa Pagtuon

Pinaagi sa pag-klik sa Mga Tabang sa Pagtuon nga anaa sa tuo nga bahin sa navigation bar, imong ma-access ang lain-laing mga seksyon sa tabang diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan. Ang mga tabang sa pagtuon naglangkob sa usa ka alpabetikal nga pagkalista sa mga hilisgutan sa ebanghelyo, mga pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Iningles nga Biblia (HJS), kronolohiya sa kasaysayan sa Simbahan, mga mapa ug mga hulagway sa kasaysayan sa Simbahan, ug mga mapa ug mga hulagway sa Biblia. Ang mga tabang sa pagtuon gituyo aron sa pagtabang kanimo nga makakita og bililhon nga mga kapanguhaan sa imong pagtuon sa kasulatan. Impormasyon kabahin sa paggamit niini nga mga kapanguhaan anaa gihatag diha sa matag seksyon sa tabang.

Pangita

Adunay pito ka gamhanan nga mga search engine [himan sa pagpangita] o opsyon sa Internet nga edisyon sa mga kasulatan. Makahimo ka og mga pagpangita pinaagi sa pag-klik sa Pangita. Alang sa dugang tabang, tan-awa ang tagsa-tagsa ka mga Tabang nga panhina ubos sa matag opsyon sa pagpangita.

Pangita og Pulong

Kini nga opsyon mangita sa mga pulong nga anaa sa mga kasulatan nga motakdo sa mga pulong nga gisulod diha sa search box. Mahimo kang mosulod og usa o daghan pa nga mga pulong diha sa search box.

Pangita og Hilisgutan

Kini nga opsyon mangita sa mga hilisgutan nga anaa sa mga kasulatan nga motakdo sa mga pulong nga gisulod diha sa search box. Mahinungdanon nga mga pakisayran makuha gikan sa mga tabang sa pagtuon. Ang Pangita og Hilisgutan mo-analisar sa relasyon tali sa mga hilisgutan nga anaa sa mga tabang sa pagtuon ug mosulay sa pagpresentar sa pinakamahinungdanon nga mga pakisayran sa kasulatan. Dili parehas sa pangita og pulong, ang Pangita og Hilisgutan mangita og mga pakisayran nga mokabat og daghang mga bersikulo ug mga pakisayran nga lapas pa sa aktwal nga (mga) pulong sa hilisgutan nga gipangita. Mahimo kang mosulod og usa o daghan pa nga mga pulong kon mogamit sa Pangita og Hilisgutan.

Pangita og mga Tabang sa Pagtuon

Kini nga opsyon mangita alang sa mga titulo, mga ulohan, o mga sulod nga anaa sa mga tabang sa pagtuon (sama sa alpabetikal nga pagkalista sa mga hilisgutan sa ebanghelyo, mga litrato ug mga mapa) nga motakdo sa mga pulong nga gisulod diha sa search box. Mahimo kang mosulod og usa o daghan pa nga mga pulong diha sa search box.

Pangita og Pakisayran

Kini nga opsyon mangita alang sa mga pakisayran sa kasulatan nga gisulod diha sa search box. Mahimo kang mosulod og usa o daghan pa nga mga pakisayran diha sa search box. Ang mga pakisayran mahimong makopya ug mapapilit gikan sa ubang mga program [applications]. Standard nga mga pormat sa mga pakisayran ang gikinahanglan (sama pananglit, 1 Ne. 3:7).

Pangita og Footnote

Kini nga opsyon mangita alang sa mga footnote nga may labut sa usa ka bersikulo sa kasulatan o sa usa ka kutay sa mga bersikulo. Sa pagsugod sa pagpangita og footnote, i-klik ang bisan unsa nga pulong nga may footnote diha sa teksto sa kasulatan, o pagbutang og mga pakisayran diha sa search box ug unya i-klik ang Ipakita ang mga Footnote nga anaa sa ubos sa pahina sa mga resulta.

Pangita og Cross-Reference

Kini nga opsyon mangita alang sa tanang cross-references nga anaa sa mga footnote ug mga tabang sa pagtuon nga motudlo “padulong ngadto” sa usa ka gihatag nga bersikulo sa kasulatan o kutay sa mga bersikulo. Sa kalahian, tungod sa mga limitasyon sa lugar, ang mga pakisayran nga anaa sa mga footnote sa inimprinta nga mga edisyon sa mga kasulatan magtultol lamang kanimo “padulong sa gawas” sa pipila ka pinili nga mga pakisayran ug sa mga sulod sa Giya ngadto sa mga Kasulatan. Sa pagsugod sa pagpangita og cross-reference, i-klik ang bisan unsa nga pulong nga may footnote diha sa teksto sa kasulatan, o pagbutang og mga pakisayran diha sa search box ug unya i-klik ang Ipakita ang mga Cross-Reference nga anaa sa ubos sa pahina sa mga resulta.

Pangita og Gitiman-an nga Pakisayran

Kini nga opsyon mangita alang sa mga pakisayran nga imong gitiman-an aron hipuson ug unya ipakita nganha sa Gitiman-an nga mga Pakisayran nga pahina. Sa pag timaan og usa ka pakisayran, i-klik ang teksto sa usa ka bersikulo sa kasulatan, samtang pugngan pagtuplok ang Alt key (sa ubang mga computers, gitawag kini og Alternate o Option key). Ang gitiman-an nga bersikulo ipakita nga nakapula. Makapatimaan ka og hangtud 75 ka mga pakisayran. Sa pagtangtang sa timaan sa usa ka pakisayran, i-klik ang mao nga teksto pag-usab samtang tuplokon ang Alt key. Mahimo nimong tangtangon ang tanan nimong gitiman-an nga mga pakisayran pinaagi sa pagpili sa Tangtangon ang Gitiman-an nga mga Pakisayran nganha sa mga resulta sa pagpangita sa Gitiman-an nga mga Pakisayran nga pahina.

Mga Opsyon

Makapili ka og lain-laing paagi sa pag-display o pag-access sa impormasyon pinaagi sa pag-klik sa Mga Opsyon. Pananglitan, mahimo ka nga (1) makabutang og marker sa tuo sa mga pulong nga may footnote aron sa pag-ila nga ang footnote adunay impormasyon nga katugbang sa gipili nga mga kategoriya, (2) makatago sa tanang mga link sa footnote nga anaa sa teksto sa kasulatan, ug (3) makapili sa awtomatik nga opsyon sa pagpangita (Mga Pulong, Mga Hilisgutan, o Mga Tabang sa Pagtuon) nga padaganon isip mao ang nag-una nga search mode sa higayon ang mga pulong isulod diha sa search box.

Gitiman-an

I-klik ang Gitiman-an nga anaa sa ibabaw sa tuo sa navigation bar aron sa pagpangita alang sa mga pakisayran nga imong natiman-an aron hipuson ug unya ipakita diha sa mga resulta sa pagpangita sa Gitiman-an nga mga Pakisayran nga pahina. Ang mga Gitiman-an nga mga Pakisayran makita lamang kon mitimaan ka og bisag usa lang ka pakisayran. Sa pagtimaan og usa ka pakisayran, i-klik ang teksto sa usa ka bersikulo sa kasulatan samtang pugngan pagtuplok ang Alt key (sa ubang mga computers, gitawag kini og Alternate o Option key). Ang gitiman-an nga teksto ipakita nga nakapula. Makapatimaan ka og hangtud 75 ka mga pakisayran. Sa pagtangtang sa timaan sa usa ka pakisayran, i-klik ang mao nga teksto pag-usab samtang tuplokon ang Alt key. Mahimo nimong tangtangon ang tanan nimong gitiman-an nga mga pakisayran pinaagi sa pagpili sa Tangtangon ang Gitiman-an nga mga Pakisayran nganha sa mga resulta sa pagpangita sa Gitiman-an nga mga Pakisayran nga pahina.

Tabang

Ang Tabang nga button (naa nahimutang sa tuo sa navigational bar) modala kanimo nganhi niini nga pahina.

Pinulongan

Ang Internet nga bersyon sa mga kasulatan anaa sa daghang mga pinulongan. I-klik ang Pinulongan nga button nga anaa sa navigation bar aron sa pagpili sa lain-laing mga bersyon sa pinulongan. Bugtong ang Iningles nga bersyon lamang ang may sulod nga Biblia ug kompleto nga mga tabang sa pagtuon.

Pangitaa ang

Ang Pangitaa ang nga entry box magtugot kanimo sa paspas nga pagpangita og mga pulong, mga hilisgutan, o mga pakisayran sa kasulatan nga anaa sa sumbanan nga mga basahon ug mga tabang sa pagtuon nga dili na moadto pa sa Mga Opsyon sa Pagpangita nga pahina. Mahimo kang maka-type og usa o daghan pang mga pulong o mga pakisayran sa kasulatan (gamit ang standard nga pagsulat sa pakisayran). Ang pag-klik sa Pangita nga button nga naa sa tuo sa entry box mopasugod sa proseso sa pagpangita. Dugang impormasyon kabahin sa pagpangita anaa makita diha sa Mga Opsyon sa Pagpangita nga pahina.

Navigation Path

Anaa nahimutang sa wala nga bahin sa navigation bar, ang Navigation Path mopakita kon asa na ka dapit nianang tungura diha sa Web site sa mga kasulatan. Pananglitan: “Mga Kasulatan > Basahon ni Mormon > Jacob > Kapitulo 2” nagpasabot nga ikaw naa sa ikaduhang kapitulo sa Jacob sa Basahon ni Mormon. Mahimo sab ka nga maka-klik sa bisan hain sa gilista nga mga posisyon sa Navigation Path aron sa pag-adto niana nga pahina. Ang unang entry sa matag agianan [path] sumpay sa home page sa lds.org.

Iimprinta

Mahimo nimong iimprinta ang teksto ug mga grapiks sa bisan unsang pahina pinaagi sa pagklik sa Iimprinta nga naa sa ibabaw sa wala nga bahin sa mga pahina sa sulod. Kini nga himan motangtang sa sobra nga mga grapiks ug teksto ug dayon morepormat sa pahina alang sa pag-imprinta. (Pahibalo: Kon gusto ka nga ang navigation bar maapil sa pag-imprinta, kinahanglan nimong gamiton ang himan sa pag-imprinta sa imong browser.) Makahimo usab ikaw sa paghimo og custom page title nga makita diha sa ibabaw sa giimprinta nga pahina. Ang Iimprinta nga pahina maghatag og opsyon sa pagtago sa mga tigpaila sa footnote ug sa gipang-highlight nga gipangita nga mga pulong sa dili pa iimprinta.

Balik

Ang Balik nga button (naa nahimutang sa ibabaw sa tuo nga bahin sa mga pahina sa sulod) modala kanimo ngadto sa nauna nga pahina sa sama nga lebel. Sama pananglitan, kon ikaw nagtan-aw sa kapitulo 32 sa Alma, ug gusto kang moadto sa Alma 31, i-klik ang Balik nga button. O kon ikaw nagtan-aw sa mga footnote sa usa ka bersikulo, ug gusto kang moadto sa mga footnote sa miaging bersikulo, i-klik ang Balik nga button.

Sunod

Ang Sunod nga button (naa nahimutang sa tuo nga bahin sa Balik nga button) parehas ra og gamit sa Balik nga button, gawas lamang nga kini modala kanimo sa pagpadayon ngadto sa sunod pahina imbis moatras og balik.

Mga Footnote

Ang pagklik sa usa ka pulong sa teksto sa kasulatan nga may footnote mopakita og pahina sa gipalapdan nga unod sa footnote. Ang nag-una [basic] nga impormasyon sa footnote mahimong mapakita pinaagi sa pagtudlo og kadiyot (apan dili i-klik) ang cursor diha sa mga pulong nga may footnote. Ang mga pahina sa unod sa footnote mahimo sab nga sunod-sunod nga pilion pinaagi sa pagklik sa < (Balik) ug > (Sunod) nga mga button nga naa sa navigation bar. Gamit ang mga opsyon nga anaa sa imong browser, ang mga pulong nga may footnote mahimong mapaila pinaagi sa pagpili og kolor, pag-underline, o sa duha. Ang mg footnote mahimo sab nga maila pinaagi sa standard nga a, b, c, ... nga mga superscript. Mga marker sa footnote ( • ) mahimong idugang aron sa pag-ila sa mga footnote nga adunay sulod nga impormasyon ug mga sulat sa usa ka tino nga klase. Tan-awa usab ang “Mga Opsyon” ubos sa “Paggamit sa Navigation Bar.”

Pagtan-aw nga may Daghang mga Window

Tungod kay ikaw naggamit man og Internet browser aron sa pagtan-aw sa mga kasulatan, mahimo kang mogamit sa daghang mga mahimo [features] nga lakip sa imong browser. Usa niini nga mahimo mao ang abilidad sa pagbutang og sobra sa usa ka browser window nga abli sa usa ka higayon. Ang ubang mga browser motugot kanimo sa pagbuhat og mga tab alang sa dinaghan nga pagtan-aw og mga pahina sulod sa usa lamang ka window. Kini nga mga mahimo [features] gamit kaayo alang sa tupad-tupad nga mga pagtandi sama dungan nga pagtan-aw sa mga footnote ug mga bersikulo, dungan nga pagtan-aw sa mga bersikulo ug mga tabang sa pagtuon, ug daghan pang pwedeng mahimo, sama sa pag-drag [pagguyod] sa mga link gikan sa usa ka window ngadto sa lain. Konsultaha ang dokumento nga kauban sa imong browser aron makat-on unsaon paghimo ug paggamit sa dinaghan ug adunay mga tab nga mga window.

Pag-adjust sa Inyong Web Browser

Ang Internet nga bersyon sa mga kasulatan gihimo nga labing maayong tan-awon kon ang mga gi-link nga mga pulong walay underline. Makaadto ka sa “preferences” nga opsyon sa imong browser aron sa pagpalong sa himan sa pag-underline.