Ang mga Kasulatan      Mga Tabang sa Pagtuon  | Pangita  | Mga Opsyon  | Gitiman-an  | Tabang  | Cebuano 
Iimprinta   < Balik  Sunod >
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad
SA ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO
SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW
NAGLAKIP SA MGA PAGPADAYAG NGA GIHATAG NGADTO KANG
JOSEPTH SMITH, ANG PROPETA
UBAN SA PIPILA KA MGA PAGDUAGANG SA IYANG
MGA SUMUSUNOD
SA KAPANGULOHAN SA SIMBAHAN